Privacybeleid

Neem contact op met de eigenaar om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens, de doeleinden en de partijen waarmee de gegevens worden gedeeld.

Data Controller en eigenaar

Typen verzamelde gegevens

De eigenaar biedt geen lijst met verzamelde persoonlijke gegevenstypen.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.

De persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer deze toepassing wordt gebruikt.

Alle door deze toepassing gevraagde gegevens zijn verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze toepassing onmogelijk maken om zijn diensten te leveren. In gevallen waarin deze Toepassing specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, zijn Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar.

Elk gebruik van Cookies – of van andere trackingtools – door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de Gebruiker vereiste service, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden voor verwerking

De gegevensbeheerder verwerkt de gegevens van gebruikers op gepaste wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doelen. In aanvulling op de gegevenscontroller kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen, die betrokken zijn bij de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derde partij technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, als Data Processors door de Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk gewenst moment bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangevraagd.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de werkmaatschappijen van de gegevensbeheerder en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de Data Controller.

Retentietijd

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, of worden aangegeven door de doeleinden die in dit document worden uiteengezet, en de gebruiker kan altijd vragen dat de gegevensbeheerder de gegevens opschort of verwijdert.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

Juridische actie

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen voor wettelijke doeleinden worden gebruikt door de verantwoordelijke voor de verwerking, in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de gerelateerde diensten.

De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk op verzoek van de overheid persoonsgegevens moet bekendmaken.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verschaffen over bepaalde diensten of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze toepassing en eventuele services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze toepassing registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet is opgenomen in dit beleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk gewenst moment bij de gegevensbeheerder worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

De rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om te weten of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en kunnen de gegevenscontroller raadplegen om meer te weten te komen over hun inhoud en herkomst, om de juistheid ervan te verifiëren of om te vragen ze te worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd , of voor hun transformatie naar anonieme indeling of om gegevens die in strijd zijn met de wet te blokkeren, en om zich te verzetten tegen hun behandeling voor alle legitieme redenen. Verzoeken moeten worden verzonden naar de verantwoordelijke voor de verwerking op de hierboven vermelde contactgegevens.

Deze applicatie ondersteunt geen “Do Not Track” -verzoeken.

Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de aanvragen “Niet bijhouden” respecteert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door op deze pagina kennisgeving te doen aan zijn Gebruikers. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van deze Toepassing en kan hij de Datacontroller verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de gegevensbeheerder heeft over gebruikers.